Απονομή Χάριτος

prisonΗ απονομή χάριτος, αποτελεί αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας και ασκείται με βάση τη γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων και τη σύμφωνη ή διάφορη με αυτήν πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η χάρις, μέτρο όλως εξαιρετικό, έχει προσωπικό χαρακτήρα και απονέμεται μετά από αμετάκλητη καταδίκη, προϋποθέτει δηλαδή απόφαση μη επιδεχόμενη διόρθωση δι’ ενδίκου μέσου. Δεν εξαφανίζει την καταδικαστική απόφαση ούτε το στίγμα, ενεργεί για το μέλλον και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Με τη χορήγηση χάριτος: α) Εάν η καταγνωσθείσα ποινή δεν έχει εκτιθεί εν όλω ή εν μέρει, αίρεται η εκτέλεση του ατέλεστου μέρους της (χάρη ποινής), ή μετριάζεται ή μετατρέπεται σε άλλη προβλεπόμενη από τον ποινικό κώδικα (μετριασμός και μετατροπή ποινής αντιστοίχως), β) Εάν η ποινή έχει αποτιθεί, αίρονται οι νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη (άρση συνεπειών καταδίκης) και επιφέρουν στερήσεις και ανικανότητες όπως π.χ. στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων επί καταδίκης για λιποταξία, κώλυμα διορισμού κ.λ.π. Επίσης είναι δυνατή η απονομή χάριτος για ποινή που δεν έχει αποτιθεί με ταυτόχρονη άρση των συνεπειών της καταδίκης, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά στο εκδιδόμενο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Τα κριτήρια απονομής χάριτος δεν ταυτίζονται με εκείνα που χρησίμευσαν στο δικαστήριο για το σχηματισμό της δικανικής του κρίσης, αλλά είναι κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα, αφού ο θεσμός εξυπηρετεί πρωτίστως τη σωφρονιστική πολιτική που ασκεί η Πολιτεία.

Η διαδικασία απονομής χάριτος μπορεί να προκληθεί και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνηθέστερα όμως κινείται μετά από πρωτοβουλία και αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη (βλέπε παρακάτω).

Πηγή : http://www.ministryofjustice.gr

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την ευθύνη διεξαγωγής της απαιτούμενης διοικητικής διαδικασίας για την απονομή χάριτος, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Το σχετικό άρθρο, μπορείτε να το δείτε παρακάτω στο τέλος τού άρθρου.

Η απονομή χάριτος, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα (προνομία) του Προέδρου της Δημοκρατίας και ασκείται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων και πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Εάν έχετε καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και επιθυμείτε να χαριστεί η ποινή σας ή να μετριασθεί ή να μετατραπεί σε άλλο είδος ποινής ή να αρθούν οι δυσμενείς, νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη σας, μπορείτε με αίτησή σας, να κινήσετε τη διαδικασία απονομής χάριτος. Έντυπο της σχετικής αίτησης

Αίτηση μπορείτε να υποβάλετε κατά περίπτωση με αντικείμενο :
Α. Τη χάρη ποινής (άφεση ποινής)
Β. Το μετριασμό ποινής
Γ. Τη μετατροπή ποινής
Δ. Την άρση νομίμων συνεπειών καταδίκης
Ε. Τη χάρη ποινής και άρση συνεπειών καταδίκης

 1. Αίτημα για χάρη (άφεση), μετριασμό ή μετατροπή ποινής, μπορείτε να υποβάλετε εάν υπάρχει καταδικαστική απόφαση και η επιβληθείσα ποινή δεν έχει εκτιθεί ή εκτίεται, αμέσως μόλις καταστεί αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.
 2. Αίτημα για άρση των νομίμων συνεπειών της καταδίκης μπορείτε να υποβάλετε, εάν η καταγνωσθείσα ποινή  έχει μεν αποτιθεί ολοσχερώς, πλην όμως από την  καταδικαστική απόφαση απορρέουν δυσμενείς συνέπειες (κωλύματα διορισμού, ανικανότητες και στερήσεις  δικαιωμάτων) που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα ή από οποιονδήποτε ειδικό ποινικό νόμο είτε από οποιονδήποτε άλλο  νόμο και σας εμποδίζουν να διορισθείτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή να ασκήσετε μια συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, π.χ. να αποκτήσετε άδεια ταξί, να γίνετε ναυτικός, να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο, να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα, κλπ. Η αίτηση που θα υποβάλλετε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένο αίτημα, δηλαδή τον λόγο για τον οποίο ζητείται η άρση των συνεπειών της καταδίκης (π.χ. να ανακτήσετε τα πολιτικά σας δικαιώματα, να επανέλθετε στηθέση από την οποία εκπέσατε, να ανακτήσετε το  συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα, να διορισθείτε κλπ). Ο Πρόεδρος  της Δημοκρατίας, εκτιμώντας την υπόθεση, έχει δικαίωμα να  αποφασίσει την άρση των συνεπειών της καταδίκης ή μέρους  αυτών, ή συγκεκριμένης συνέπειας.
 3. Αίτημα για χάρη ποινής και ταυτόχρονη άρση συνεπειών της καταδίκης επιτρέπεται, όπως στην περίπτωση καταδίκης σε ποινή με αναστολή, εάν δεν παρήλθε ο χρόνος αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως.
 4. Αίτημα με αντικείμενο την άρση συνεπειών της καταδίκης, μπορείτε να υποβάλετε και όταν υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε ποινή με αναστολή, μετά την επιτυχή συμπλήρωση του χρόνου δοκιμασίας. Όταν παρέλθει ο χρόνος της αναστολής, η ποινή εξαφανίζεται, δεν ακυρώνεται όμως η καταδικαστική απόφαση και οι συνέπειες που απορρέουν από αυτήν.
 5. Aίτημα απονομής χάριτος μπορείτε να υποβάλετε και σε περίπτωση καταδίκης, η οποία σας έχει επιβληθεί από αλλοδαπό δικαστήριο , εάν είστε Έλληνας υπήκοος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα να απονέμει χάρη και να αίρει τις συνέπειες καταδικαστικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων στις περιπτώσεις που επιφέρουν έννομες συνέπειες στην Ελλάδα και μόνο ως προς αυτές.

                   Η αίτηση απονομής χάριτος δεν έχει νόμιμο έρεισμα και δεν υποβάλλεται σε περιπτώσεις που το αίτημα  αφορά:

 1. Άρση συνεπειών ηθικής φύσεως, δηλαδή προκειμένου να μην αποτελεί η καταδίκη ηθικό στίγμα. Η χάρη αίρει την εκτέλεση της ποινής, δεν εξαφανίζει όμως την καταδικαστική απόφαση, ούτε διαλύει το στίγμα. Επίσης, αίρει τις κατά νόμον συνέπειες, αυτές δηλαδή που προβλέπονται από διατάξεις νόμων.
 2. Άρση συνεπειών προκειμένου να διαγραφεί η καταδίκη από το δελτίο ποινικού μητρώου του αιτούντος. Η απονομή χάριτος καταχωρείται στο ποινικό μητρώο, δεν διαγράφεται όμως από αυτό η καταδικαστική απόφαση.
 3. Χάρη ή άρση συνεπειών μέτρων ασφαλείας (όπως η παρακολούθηση συμβουλευτικού υποστηρικτικού προγράμματος από χρήστη ναρκωτικών ουσιών, η απαγόρευση διαμονής σε ορισμένο τόπο, η απέλαση αλλοδαπού κ.λ.π.). Τα μέτρα ασφαλείας τα οποία επιβάλλονται μαζί με την ποινή ήαντ’ αυτής και αποσκοπούν όχι στον κολασμό του δράστη, αλλά στην προφύλαξη της κοινωνίας από τον κίνδυνο που ενέχει η προσωπικότητα του δράστη ή η χρήση ορισμένων αντικειμένων, δεν συνιστούν ποινές, ούτε νόμιμες συνέπειες της καταδίκης κατά την έννοια του άρθρου 47 του Συντάγματος.

           Που υποβάλλεται η αίτηση απονομής Χάριτος

 • Μπορείτε να υποβάλετε τη σχετική αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνοδευόμενη απαραιτήτως από παράβολο του δημοσίου 60 Ευρώ, το οποίο προμηθεύεστε από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και μεγαρόσημο 50 λεπτών.
 • Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και στην Εισαγγελία του δικαστηρίου, στο οποίο τηρείται η σχετική ποινική δικογραφία.
 • Εάν είστε κρατούμενος, καταθέτετε την αίτησή σας στη Διεύθυνση του  Καταστήματος Κράτησης, στο οποίο εκτίετε την ποινή σας.

Πηγή : http://www.ministryofjustice.gr

ΆΡΘΡΟ 47 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη συμβουλίου που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει ή μετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s